Beleid bij ziekte

Beleid bij ziekte van een groepsleerkracht. Als een groepsleerkracht ziek is, heeft de directeur van de school een aantal mogelijkheden:

 1. Een personeelslid zonder directe groepsverantwoordelijkheid neemt de klas over. (Extra belasting voor een
  personeelslid, zonder groep, maar met andere taken binnen de organisatie.)
 2. Een personeelslid stelt zich beschikbaar om op haar/zijn vrije dag extra voor deze groep te gaan staan.
 3. De directeur zoekt een vervanger bij de talentenpool vanuit de ASKO.
 4. De directeur zoekt een vervanger bij Lukida.
 5. De hele klas wordt verdeeld over andere groepen. (Extra belasting voor een aantal andere groepsleerkrachten.)
 6. In principe worden er geen leerlingen naar huis gestuurd. Er wordt eerst naar bovenstaande mogelijkheden gekeken.
 7. Ouders worden door de directeur op de hoogte gesteld via de Parro app.

Foto's en video

In onze school worden voor educatieve doeleinden en voor de coaching van studenten en leerkrachten regelmatig video-opnames en soms ook foto’s gemaakt. Deze zijn uitsluitend voor interne onderwijsdoeleinden bestemd. Alle makers van deze beelden zijn hiervan op de hoogte en zonder toestemming van de schoolleiding mogen deze beelden niet aan externe educatieve instellingen verstrekt worden. Deze beelden worden nooit aan andere, niet educatieve instellingen of personen, ter beschikking gesteld.

Foto’s en video op deze website (www.mijlpaal.eu)
Om een goed beeld te geven van onze school worden er regelmatig foto’s en soms ook korte video-opnamen op onze site gezet. In verband met de nieuwe AVG wet die in mei 2018 van kracht is gegaan, kunnen ouders digitaal via de Parro app aangeven of de foto's van hun kind(eren) geplaatst mogen worden op social media. Zie hieronder het protocol van de ASKO over sociale media: 

Giften

Het doneren van geld zonder daarvoor een wederdienst te ontvangen. Deze zijn natuurlijk altijd van harte welkom en daarmee kunnen we extra dingen doen voor onze leerlingen die we niet vanuit de reguliere middelen kunnen financieren. Giften in geld kunnen uitsluitend worden overgemaakt op bankrekening: NL10INGB0006395147 t.n.v. de oudervereniging van De Mijlpaal. Na ontvangst ontvangt u van de penningmeester een ontvangstbewijs (te gebruiken voor de belasting).

Alle ontvangen giften worden door penningmeester beheerd en jaarlijks verantwoord in het financiële jaarverslag van de oudervereniging​.

Sponsorregeling en giften

De partij die de school iets geeft, verwacht daar meestal een wederdienst voor terug. Daarom zijn wij hierin zeer terughoudend. Het moet vooral duidelijk zijn wat de bedoeling is van de sponsor en de gevolgen daarvan voor de leerlingen. Nieuwe sponsormogelijkheden worden pas na goedkeuring van de Medezeggenschapsraad ingevoerd. Daarbij dienen de uitgangspunten zoals omschreven in de brochure sponsoring van het ministerie als leidraad.​

Klachtenregeling

Onze school kent sinds augustus 1998 een wettelijke klachtenregeling. Deze procedure dient in principe pas te worden opgestart nadat de school de kans heeft gekregen er zelf iets aan de te doen. De interne klachtenprocedure verloopt als volgt:

 • u bespreekt uw klacht eerst met de betreffende leerkracht.
 • u bespreekt uw klacht met het luisterteam, of deponeert een briefje in de daarvoor bestemde brievenbussen om een afspraak te maken met één van de leden van het luisterteam.
 • als u vindt dat er geen of te weinig actie ondernomen is, bespreekt u de klacht met de directeur.

Als u dan nog steeds vindt dat er te weinig aan uw klacht is gedaan, kunt u de formele weg van de bovengenoemde klachtenregeling gaan bewandelen die via het schoolbestuur loopt. De school heeft daarvoor op school twee contactpersonen. Zij zijn op de hoogte van deze klachtenregeling en kunnen er voor zorgen dat u onze wettelijke klachtenregeling kunt inzien. Zij kunnen u indien gewenst ook verder adviseren. Mocht in verband met de gevoeligheid van de klacht stap één en/of twee willen overslaan, dan kunt u ook direct contact op nemen met bovenstaande contactpersonen. Dit kan ook middels de brievenbussen in beide panden. De contactpersonen zijn speciaal geschoold om goed met dergelijke klachten om te kunnen gaan. Alle klachten worden op bovenstaande manier afgedaan. Het heeft daarom geen zin zelf een andere weg te volgen. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Klachten via het schoolbestuur kunnen rechtstreeks, schriftelijk en ondertekend, worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. De gehele externe klachtenregeling is in te zien op de website van ons schoolbestuur