Ouderraad De Mijlpaal

De ouderraad is sinds september 1997 een vereniging, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Leden van de ouderraad zijn alle ouders van de school. Op de Algemene Ledenvergadering kiest de ouderraad haar leden (maximaal 11 personen). De OR vergadert één keer in de 6 weken, deze vergaderingen zijn openbaar.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en stelt een begroting op. Deze wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De financiën moeten jaarlijks goedgekeurd worden door de kascommissie. De ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden en legt daarover verantwoording af aan alle ouders, middels de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.

Hulp voor ouders met weinig geld

Voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld is meedoen aan activiteiten op of na school zoals een schoolreisje, sport-, dans- of muziekles niet altijd vanzelfsprekend. Gemeente Amsterdam heeft regelingen om scholieren te helpen.

Alle regelingen van Pak je kans op een rijtje:

Handleiding_-_Zo_wijst_u_ouders_op_de_juiste_hulp.pdf

Activiteiten ouderraad

Aan het begin van het jaar wordt door de OR bepaald welke activiteiten er het komende jaar worden georganiseerd. Daarop wordt een begroting gemaakt. De OR en het team organiseren een aantal belangrijke activiteiten voor de leerlingen, waaronder: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, sportdag, schoolreisjes en het kamp in groep 7 en groep 8.
Enkele ouders van de OR vormen samen met enkele leerkrachten een commissie die de activiteiten voorbereiden. De commissie, het team en hulpouders helpen bij de uitvoering van de activiteiten. 

Contact oudervereniging
Indien u vragen heeft, kunt u de OR mailen. 

E-mail: ormijlpaal@gmail.com

Giften

Het doneren van geld zonder daarvoor een wederdienst te ontvangen. Deze zijn natuurlijk altijd van harte welkom en daarmee kunnen we extra dingen doen voor onze leerlingen die we niet vanuit de reguliere middelen kunnen financieren. Giften in geld kunnen uitsluitend worden overgemaakt op bankrekening: NL10INGB0006395147 t.n.v. de oudervereniging van De Mijlpaal. Na ontvangst ontvangt u van de penningmeester een ontvangstbewijs (te gebruiken voor de belasting).

Alle ontvangen giften worden door penningmeester beheerd en jaarlijks verantwoord in het financiële jaarverslag van de oudervereniging​.

Sponsorregeling en giften

De partij die de school iets geeft, verwacht daar meestal een wederdienst voor terug. Daarom zijn wij hierin zeer terughoudend. Het moet vooral duidelijk zijn wat de bedoeling is van de sponsor en de gevolgen daarvan voor de leerlingen. Nieuwe sponsormogelijkheden worden pas na goedkeuring van de Medezeggenschapsraad ingevoerd. Daarbij dienen de uitgangspunten zoals omschreven in de brochure sponsoring van het ministerie als leidraad.​

Jaarverslagen: