Medezeggenschapsraad van De Mijlpaal

De Mijlpaal heeft, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, een Medezeggenschapsraad (MR). Een Medezeggenschapsraad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Een belangrijk verschil met een ondernemingsraad is dat niet alleen personeelsleden vertegenwoordigd zijn, maar ook de ouders van de kinderen die op de school zitten.

De Medezeggenschapsraad van De Mijlpaal bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. Zij vertegenwoordigen respectievelijk alle personeelsleden en alle ouders. Voor de oudergeleding kunnen alle ouders met kinderen op De Mijlpaal zich kandidaat stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan vrije plaatsen, dan worden er verkiezingen georganiseerd.
De personeelsleden kiezen uit hun midden een vertegenwoordiging. Als daar meer kandidaten dan open plekken zijn, moeten er ook verkiezingen plaatsvinden.

MR leden schooljaar 2023-2024:

Oudergeleding:

  • Amira Tanouti 
  • Memik Pinarbasi (voorzitter)
  • Maritza Helfferich
  • Halima Canbolat
  • Maria Lino

Leerkracht geleding:

  • Kim Bleeker
  • Frans Honingh (secretaris)
  • Tanja Blanco
  • Astrid de Ridder
  • Naomi Neervoort

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad overlegt ongeveer acht keer per schooljaar met de directie over zaken die het onderwijs en de organisatie van de school aangaan. De notulen van deze vergaderingen verschijnen op de site van de Mijlpaal. Ieder najaar stelt de Medezeggenschapsraad een beknopt jaarverslag van het afgelopen schooljaar op.
Over meerdere belangrijke onderwerpen is de directie of het schoolbestuur verplicht advies of zelfs instemming van de Medezeggenschapsraad te vragen. De Medezeggenschapsraad heeft ook de mogelijkheid om op eigen initiatief onderwerpen bij de directie of het schoolbestuur aan te kaarten.

Als de school wijzigingen in de onderwijskundige doelstellingen voorstelt, is daar de instemming van zowel de oudergeleding als van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad voor nodig. Samen met de directie praat en beslist de Medezeggenschapsraad mee over belangrijke zaken zoals het schoolplan (meerjarenbeleidplan), schoolreglement, schooltijden, inzet personeel, inzet schoolfinanciƫn, vaststelling schoolgids, TSO en hoe de zorg voor leerlingen is geregeld. Het doel hierbij is natuurlijk kwalitatief goed onderwijs en een gelukkige schoolperiode voor de kinderen.

Meerwaarde MR

Het is prettig dat je als MR-lid inzicht krijgt in wat er op school speelt en waarom de directie bepaalde keuzes maakt. Je kunt hier kritische vragen over stellen en adviezen over geven. Ouders en leerkrachten houden elkaar zo scherp en kunnen samen, met ieder hun eigen kijk op de zaak, de directie adviseren over optimaal onderwijs en een fijne schoolcultuur. Ook motiveert het, dat je direct invloed kan uitoefenen op belangrijke beslissingen, omdat de Medezeggenschapsraad daarvoor instemmingsrecht en adviesrecht heeft. Wij kunnen bijvoorbeeld ook aandringen op aanpassingen in het door de directie voorgestelde beleid.

Het contact in de Medezeggenschapsraad tussen de ouders en de leerkrachten is zeer waardevol. Beide partijen vinden soms net iets anders belangrijk of hebben vanuit hun verschillende belangen andere voorkeuren en visies. Maar door het voeren van een dialoog krijgen we meer begrip voor elkaar, geven we elkaar nieuwe inzichten en vullen we elkaar aan.

Voor het personeel betekent lid zijn van de Medezeggenschapsraad bovendien dat het werken in de school breder perspectief krijgt en de grotere lijnen zichtbaar worden. Je bent bij de Medezeggenschapsraad niet alleen bezig met je eigen klas en cluster maar het leert je ook het grotere geheel te zien en helpt je beter te begrijpen hoe alles in elkaar steekt.

Contact MR
Mocht u meer over de MR willen weten, dan kunt u de MR mailen.

E-mail: mijlpaal.mr@askoscholen.nl

Reglementen, jaarverslagen en notulen MR

 

Reglementen:

 

Jaarverslagen

 

Notulen schooljaar 2022/2023