Verschillende verlof aanvragen

Wij hanteren verschillende verlof aanvragen n.l:

 1. Verlof gewichtige omstandigheden (dit is geen vakantieverlof)
 2. Vakantie verlof (max. 10 schooldagen per schooljaar)
 3. Verlof behandeling externe instanties onder schooltijd
 4. Verlof deelname sporttraining onder schooltijd

Verlof gewichtige omstandigheden (leerplichtwet 1969 art. 11g):

Het is in principe niet mogelijk om buiten de reguliere vakanties extra verlof aan te vragen. Uitsluitend in bijzondere situaties kunt u hiervoor wel een aanvraag indienen. De richtlijnen voor verlof gewichtige omstandigheden kunt u op de achterkant van het verlofaanvraag terug vinden. Extra verlof wordt altijd afgewezen vanwege de volgende redenen:

 • goedkope vliegtickets;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • één van de kinderen kan niet achterblijven;
 • oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
 • vakantiespreiding in den lande;
 • dienstrooster van werknemer.

Vakantie Verlof (leerplichtwet 1969 art. 11f)

Deze aanvraag dient u in als u bijvoorbeeld door uw werkgever verplicht wordt om buiten de reguliere vakanties, vakantiedagen op te nemen. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van te voren worden aangevraagd, voordat u een boeking doet. Extra vakantie verlof van meer dan 10 schooldagen wordt altijd afgewezen.

Vakantieverlof kan alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is.

Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:

 • mag eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij een aanvraag voor vakantieverlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Bij het begrip 'specifieke aard van het beroep' gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.

Beide formulieren moeten schriftelijk ingediend worden, aanvraagformulieren kunt u bij de administratie ophalen, of downloaden zie hieronder.

Alle verlofaanvragen, voor de eerste twee weken na de zomervakantie, worden afgewezen.

Waarschuwing

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaarschriftprocedure

Indien u zich niet met de beslissing van de directie kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur. Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Bij acute spoed is het mogelijk om - naast het indienen van een bezwaarschrift - bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.

Verlof behandeling onder schooltijd

Hieronder wordt verstaan een behandeling in het kader van: fysiotherapie, dyslexie, dyscalculie en logopedie behandelingen. Een verzoek voor behandeling onder schooltijd moet minimaal 1 maand van te voren ingediend worden bij de IB-er of directeur. Uitgangspunten en verdere informatie hierover kunt u lezen in het formulier.

Verlof sporttraining onder schooltijd

Hieronder wordt verstaan dat een leerling maximaal 1 uur per week (gedurende een halfjaar) eerder van school gehaald mag worden om deel te nemen aan de sporttraining

Verlof Religieuze feestdagen
Hieronder verstaan wij het Offerfeest, Suikerfeest, Divali en alle niet christelijke feestdagen. De directie geeft toestemming voor één extra verlofdag. Leerlingen die een extra verlofdag hebben aangevraagd en hier op het schoolplein spelen, worden verzocht om die dag de lessen dan toch te volgen. Wij zijn van mening dat dit niet de bedoeling kan zijn van de invulling van een religieuze feestdag. Er wordt altijd voor één dag toestemming gegeven. U kan een verlofaanvraag aanvragen via de mail (er is geen formulier voor): mijlpaal.administratie@askoscholen.nl

Download formulieren

Op de pagina 'Formulieren' vindt u alle benodigde formulieren.