Verschillende verlof aanvragen

Alle onderstaande verlofaanvragen kunnen digitaal gestuurd worden naar mijlpaal.administratie@askoscholen.nl. Na goed- of afkeuring van directie wordt u via de mail hiervan op de hoogte gebracht. Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en ouders/verzorgers dienen schriftelijk een verlofaanvraag in te dienen. Omdat wij de ouders van niet-leerplichtige leerlingen alvast bekend willen maken met de procedure, verzoeken wij ook om een aanvraag voor verlof schriftelijk in te dienen; deze aanvraag wordt altijd goed gekeurd. Wij hanteren verschillende verlof aanvragen n.l.:

1. Verlof gewichtige omstandigheden (leerplichtwet 1969 art. 11g):

Het is in principe niet mogelijk om buiten de reguliere vakanties extra verlof aan te vragen. Uitsluitend in bijzondere situaties kunt u hiervoor wel een aanvraag indienen. De richtlijnen voor verlof gewichtige omstandigheden kunt u op de achterkant van het verlofaanvraag terug vinden. 

Aanvraag formulier:  Aanvraag_formulier_VERLOF_GEWICHTIGE_OMSTANDIGHEDEN_-_De_Mijlpaal_copy.pdf

2. Vakantie Verlof (leerplichtwet 1969 art. 11f)

Deze aanvraag dient u in als u bijvoorbeeld door uw werkgever verplicht wordt om buiten de reguliere vakanties, vakantiedagen op te nemen. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van te voren worden aangevraagd, voordat u een boeking doet. De richtlijnen voor verlof gewichtige omstandigheden kunt u op de achterkant van het verlofaanvraag terug vinden. Extra vakantie verlof van meer dan 10 schooldagen wordt altijd afgewezen

Onderstaande redenen voor extra vakantie verlof wordt altijd afgewezen:

  • verlof meer dan 10 dagen
  • goedkope vliegtickets in het laagseizoen;
  • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
  • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
  • één van de kinderen kan niet achterblijven;
  • oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
  • vakantiespreiding in den lande;
  • dienstrooster van werknemer.

 

Aanvraag formulierAanvraag_formulier_VAKANTIE_VERLOF_-_De_Mijlpaal_copy.pdf

3. Verlof behandeling onder schooltijd

Hieronder wordt verstaan een behandeling in het kader van: fysiotherapie, dyslexie, dyscalculie en logopedie behandelingen. Een verzoek voor behandeling onder schooltijd moet minimaal 1 maand van te voren ingediend worden bij de IB-er of directeur. Uitgangspunten en verdere informatie hierover kunt u lezen in dit formulier. Formulier_behandeling_onder_schooltijd_verlof_copy.pdf

4. Verlof niet Christelijke Feestdagen:
Hieronder verstaan wij het Offerfeest, Suikerfeest, Divali en alle niet christelijke feestdagen. De directie geeft toestemming voor één extra verlofdag. Ouders kunnen dit via de Parro app doorgeven dat hun zoon/dochter afwezig zal zijn wegens een religieuze feestdag of mail naar mijlpaal.absentie@askoscholen.nl. Hier is geen formulier voor nodig. 

Waarschuwing

Alle verlofaanvragen, voor de eerste twee weken na de zomervakantie, worden altijd afgewezen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaarschriftprocedure

Indien u zich niet met de beslissing van de directie kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur. Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Bij acute spoed is het mogelijk om - naast het indienen van een bezwaarschrift - bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.