Sociale veiligheid op De Mijlpaal

Wij vinden het van groot belang dat iedereen, kind en volwassenen, zich veilig kan voelen op De Mijlpaal. Wij geven sociale vaardigheidslessen en nemen jaarlijks de tevredenheidsenquete bij onze leerlingen van groep 6 tot en met groep 8 af om onze sociale veiligheid te blijven monitoren en te ontwikkelen. 

Wij vinden het van groot belang om met elkaar preventief te werken aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. Duidelijkheid en goede communicatie zijn daarbij erg belangrijk. Voor ouders zijn daarom op de website protocollen, afspraken en regelingen te vinden, zoals:
• de regels en afspraken van de school 
• de gedragscode voor personeel en ouders
• diverse protocollen

Acht gouden regels

De acht schoolregels van De Mijlpaal zijn:

  • Wij halen het beste uit onszelf
  • Wij zorgen voor een nette en rustige school
  • Wij eten gezond en bewegen voldoende
  • Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag
  • Wij helpen elkaar als dat nodig is
  • Wij houden rekening met anderen en iedereen hoort erbij
  • Wij praten vriendelijk en luisteren naar elkaar
  • Stop =  Stop

De afspraken van de school hangen op centrale plaatsen, zodat een ieder er kennis van kan nemen. Hieronder de poster zoals deze in onze school hangt.

schoolregels De Mijlpaal ORIGINEEL1

Klassenregels

Vanuit deze regels maakt iedere groep de klassenregels. Veel aandacht is er in de groep rondom deze afspraken en regels, het anti-pest beleid en het oefenen van vaardigheden in de sociale omgang met elkaar. Voor het oplossen van conflicten leren de leerlingen om te gaan met een stappenplan.

Ieder schooljaar stellen de interne contactpersonen zich opnieuw voor aan de groepen zodat zij een bekend gezicht zijn voor de leerlingen.

Iedere leerling en ouder kan in contact komen met de interne contactpersonen door een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus te stoppen. Op beide locaties hebben wij zo'n brievenbus hangen.

Aandachtsfunctionaris

De school heeft een aandachtsfunctionaris voor het melden van kindermishandeling en verwaarlozing in de thuissituatie. Wij volgen hierbij de meldcode Kindermishandeling.

Klachtenregeling
Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en
beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Onderaan de pagina ziet u ASKO link met meer informatie over de klachtenregeling. 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Per school dient een contactpersoon aangewezen te worden die het eerste
aanspreekpunt is voor de klager en deze verwijst of begeleidt naar de aandachtfunctionaris. Onze
(interne) contactpersonen en aandachtfunctionaris op school zijn te vinden onder het kopje team.