Sociale veiligheid op De Mijlpaal

Om er voor te zorgen dat iedereen, kind en volwassenen, zich veilig kan voelen op De Mijlpaal is  de Werkgroep Pedagogisch Klimaat (WPK) opgericht. Deze groep draagt zorg voor het veiligheidsplan. De werkgroep bestaat uit de zorgcoördinator en interne contactpersonen. Eén van de interne contactpersonen is tevens coördinator van de werkgroep.

Ook zijn er regelmatig contacten met de leerlingen van het Pest Protest Team die ons adviseren over voor hen belangrijke zaken. Ook ontplooien deze leerlingen activiteiten die bijdragen aan een veilig schoolklimaat. Dit gebeurt o.l.v. de WPK leden. De leerlingen van het Pest Protest Team worden jaarlijks verkozen uit de groepen 5 en 7 d.m.v. een sollicitatie procedure.

Protocollen, afspraken en regelingen

Wij vinden het van groot belang om met elkaar preventief te werken aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. Duidelijkheid en goede communicatie zijn daarbij erg belangrijk. Voor ouders zijn daarom op de website protocollen, afspraken en regelingen te vinden, zoals:
• de regels en afspraken van de school
• de gedragscode voor leerlingen, personeel en ouders
• protocol tegen het pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie en –misbruik, discriminatie en de klachtenregeling
• stappenplannen conflicthantering

In het geval van een redelijk vermoeden van seksueel misbruik door een volwassene jegens een leerling heeft de directie meldplicht en het bestuur aangifteplicht.

Klachtenregeling


Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en
beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Onderaan de pagina ziet u ASKO link met meer informatie over de klachtenregeling. 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Per schoollocatie dient een contactpersoon aangewezen te worden die het eerste
aanspreekpunt is voor de klager en deze verwijst of begeleidt naar de aandachtfunctinaris. Onze
(interne) contactpersonen en aandachtfunctionaris op school zijn te vinden onder het kopje team.

Acht gouden regels

De acht gouden regels voor leerlingen zijn:

  • Wij halen het beste uit onszelf
  • Wij zorgen voor een nette en rustige school
  • Wij eten gezond en bewegen voldoende
  • Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag
  • Wij helpen elkaar als dat nodig is
  • Wij houden rekening met anderen en iedereen hoort erbij
  • Wij praten vriendelijk en luisteren naar elkaar
  • Stop =  Stop

De afspraken van de school hangen op centrale plaatsen, zodat een ieder er kennis van kan nemen. Hieronder de poster zoals deze in onze school hangt.

schoolregels_De_Mijlpaal.pdf

Klassenregels

Vanuit deze regels maakt iedere groep de klassenregels. Veel aandacht is er in de groep rondom deze afspraken en regels, het anti-pest beleid en het oefenen van vaardigheden in de sociale omgang met elkaar. Voor het oplossen van conflicten leren de leerlingen om te gaan met een stappenplan.

Ieder schooljaar stellen de interne contactpersonen zich opnieuw voor aan de groepen zodat zij een bekend gezicht zijn voor de leerlingen.

Iedere leerling en ouder kan in contact komen met de interne contactpersonen door een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus te stoppen. Op beide locaties hebben wij zo'n brievenbus hangen.

De school heeft een aandacht functionaris voor kindermishandeling en verwaarlozing in de thuissituatie. Indien nodig zal de school van zijn meldplicht bij het AMK gebruik maken. Hiervan worden ouders van te voren op de hoogte gebracht.