Onze missie

Wij dagen onze leerlingen uit om de wereld van morgen open, betrokken en zelfbewust tegemoet te treden. We stimuleren hen daarbij gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en sterke kanten. Wij willen onze leerlingen de vaardigheden bijbrengen die nodig zijn als burgers van onze samenleving. Onze slogan luidt dan ook: Samen maken wij de toekomst!

Onze visie

Op De Mijlpaal werken het team, de ouders en de leerlingen nauw samen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Deze drie geledingen werken samen op een positieve en oplossingsgerichte wijze. Vanuit een open grondhouding werken we aan de drie functies van het onderwijs: persoonsvorming, kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting.

Persoonsvorming

De Mijlpaal is een school waar iedereen mag zijn wie die is. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en hun eigen kwaliteiten kennen en kunnen inzetten. De vaardigheid om te kunnen reflecteren en evalueren leidt tot constante ontwikkeling. Hierbij dagen we de leerlingen uit zowel zelfstandig als samen te kunnen werken om van elkaar te kunnen leren. Op De Mijlpaal hebben we interesse in de individuele leerlingen. We tonen interesse in elkaars cultuur en achtergrond. We merken de overeenkomsten op en zien de verschillen als verrijking.

Kennisontwikkeling

Betekenisvol onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. We halen de wereld van buiten de school de klassen in door middel van materialen, gastsprekers, teksten en beeldmateriaal of we gaan de wereld in tijdens excursies. Op onze school staan enthousiaste leerkrachten voor de klas met hart voor het onderwijs. De leerkrachten bieden doorgaande leerlijnen aan op het gebied van de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren onze leerlingen het belang van leren en werken met plezier. Het ontwikkelen van een groeimindset en het hebben van hoge en realistische verwachtingen vinden wij van groot belang. Dit dragen wij dan ook uit als leerkrachten. De Mijlpaal heeft een professioneel team dat zich blijft ontwikkelen. Wij werken samen op een open, betrokken en opbouwende wijze. 

Maatschappelijke toerusting

Wij bieden de leerlingen een fijne basisschooltijd en bereiden hen daarnaast voor op hun rol als burgers van onze samenleving. Het werken vanuit vertrouwen en met wederzijds respect binnen een veilige leeromgeving dient als voorbeeld voor de toekomst. We zorgen ervoor dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. De focus ligt op onze mogelijkheden en fouten zien wij als kansen om te leren. Binnen ons onderwijs is ruimte voor het ontwikkelen van verschillende talenten die belangrijk zijn voor onze jonge burgers. Bewegingsonderwijs, lessen beeldende vorming en een Denklab bieden hier de ruimte voor. Door het beste uit onze leerlingen te halen, begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandige en sociale wereldburgers.

 

Onze visie op identiteit

De Mijlpaal is een basisschool waar iedereen mag zijn wie die is. Vanuit dat oogpunt bieden we in ons onderwijs ruimte voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling en vorming van de eigen identiteit van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelf beslissingen te nemen. Zo raken ze op een actieve manier betrokken bij de wereld om hen heen. Bij de vorming van de levensbeschouwelijke identiteit zijn de zes kernwaarden van ons onderwijs de leidraad. Wij zijn onderdeel van een grote katholiek/oecumenische onderwijsstichting, waarin 31 scholen samenwerken.

  • Samenwerking

De school is een plek waar kinderen vanuit verschillende (thuis)culturen samen komen en elkaar ontmoeten. Bij de vorming van de levensbeschouwelijke identiteit vinden we het belangrijk om onderlinge ontmoeting tussen kinderen, ouders en leerkrachten te stimuleren. Daarnaast streven we naar samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, ouders en kinderen en leerkrachten en ouders. De verscheidenheid aan levensbeschouwingen in onze school zien we als een meerwaarde en hierover gaan we met elkaar in dialoog. Betrokkenheid op elkaar, onderzoeken van vooroordelen en reflectie op eigen handelen zijn hierbij belangrijke aspecten.

  • Verantwoordelijkheid. 

We vinden het belangrijk om kinderen als kritische toekomstige wereldburgers te zien. We leren hen hoe ze medeverantwoordelijk kunnen zijn voor elkaar, de wereld om hun heen en de wijze waarop ze een bijdrage kunnen leveren aan de eigen school en buurt. Hierbij zijn er omgangsvormen die we met elkaar respecteren en die betrekking hebben op de principes van vrijheid en gelijkwaardigheid. De kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Naast de groeiende eigen verantwoordelijkheden is samenwerkend leren hiervoor een basis.

  • Vakkundigheid.

Zonder kennis van de ander is het moeilijk je in de ander te verdiepen en de dialoog aan te gaan. De leerkrachten hebben kennis van verschillende levensbeschouwelijke richtingen en tradities. Bij het leren kennen hiervan stimuleren we bij de kinderen een onderzoekende en open houding. Er is hierbij ook aandacht voor de individuele zingeving. Deze is het uitgangspunt voor de vorming van de eigen identiteit van de kinderen.

  • Creativiteit.

Kinderen kunnen zich als geen ander verwonderen. We stimuleren deze verwondering door onder andere te filosoferen met kinderen. Hierdoor krijgen ze de kans eigen ideeën te vormen en verwoorden. Een open en onderzoekende houding draagt bij aan een probleemoplossend en creatief leerproces.

  • Veiligheid.

Iedereen is welkom en moet zich veilig kunnen voelen op onze school. We willen kinderen herkennen en erkennen in hun levensbeschouwelijke identiteit. Het leren kennen en begrijpen van de verschillende tradities gebeurt in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Dit vereist een procesgerichte manier van leidinggeven met aandacht voor elke betrokkene.

  • Enthousiasme.

We besteden op een enthousiaste manier aandacht aan de levensbeschouwelijke vorming. Gezamenlijk vieren is hier een belangrijk aspect wat in alle religieuze en niet religieuze tradities is terug te vinden. Als van oorsprong Katholieke school vieren we de grote christelijke feesten Kerst en Pasen met aandacht voor achtergrond en betekenis hiervan. Ook komen de feesten uit andere levensbeschouwelijke tradities aan bod.

Wij verwachten van leerlingen van De Mijlpaal dat zij aan alle schoolactiviteiten deelnemen. Ouders gaan hiermee akkoord door ondertekening van het inschrijfformulier.